PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
sóc a > Presentació

Presentació

El Màster Universitari en Gestió Administrativa proporciona una formació oficial de postgrau que prepara per a l'exercici professional de Gestor Administratiu, sense qüestionar la convocatòria pública de les proves d'accés a la professió, i adaptant els continguts a les funcions legalment previstes. Per a això, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, en exercici de les seves funcions en matèria d'expedició del títol de Gestor Administratiu, reconeix aquest Màster per procedir, d'ofici, a la seva declaració d'equivalència en els processos convocats a Catalunya per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu. És a dir, els alumnes que han superat el màster estan exempts de realitzar la prova d'Estat per a l'accés a la professió, de manera que es col·legien automàticament.

A més, el Màster preveu les noves exigències tècniques derivades de la implantació de les noves tecnologies de la informació, així com els nous requeriments de la funció assessora del Gestor Administratiu, molt especialment en el cas de les empreses. També proporciona els coneixements d'economia financera i comptabilitat no previstos per a l'accés a la professió, a causa que aquests són de caràcter fonamentalment jurídic.

Aquest Màster universitari és un títol adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i verificat favorablement per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), i garanteix les competències bàsiques pròpies de tots els ensenyaments de mestratge previstos pel RD 1393/2007, d'ordenació del sistema universitari espanyol, a causa que el Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior (MECES) no ha assignat encara les competències bàsiques a la professió de Gestor Administratiu. A més, el Màster ha estat configurat també com d'iniciació a la investigació, vinculat al programa de Doctorat en Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU. Dins d'aquest programa doctoral, constituirà, per tant, el període formatiu que precedeix el període d'investigació.

 

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona