PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Objectius

L'objectiu del Màster és formar professionals altament qualificats per al desenvolupament de les funcions pròpies del gestor administratiu. Les competències que s'adquireixen i desenvolupen mitjançant el programa les persones titulades en el MGA són les que es desglossen a continuació.

Competències específiques

 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment a tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Aplicar les diferents tècniques de resolució convencional de conflictes en matèries pròpies de l'exercici professional de la gestió administrativa, com a via alternativa a la jurisdiccional.
 • Capacitat de plantejar diverses alternatives davant d'un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar i prendre decisions per a arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Identificar i saber realitzar els tràmits administratius, notarials i registrals que correspongui en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

Competències generals

 • La persona titulada en el màster és capaç d'assumir la responsabilitat del seu procés formatiu, del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en l'àmbit de l'assessorament i gestió administrativa.
 • La persona titulada en el màster és capaç de realitzar processos d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels sabers a la pràctica. És capaç de prendre decisions i d'adaptar-se a situacions no ideals.
 • La persona titulada en el màster és capaç de realitzar un exercici crític i d'autocrítica. És capaç de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques de l'àmbit professional corresponent.
 • El titulat en el màster és capaç d'adoptar actituds i processos creatius i d'emprenedoria. És capaç també de formular, dissenyar i gestionar projectes, i de buscar i integrar nous coneixements.
 • El titulat és capaç de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.
 • Els titulats en el màster són capaços de col·laborar i cooperar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals, i de contribuir a un projecte comú.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

 • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Consell GA
 • Ferrer&Ojeda
 •  
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Barcelona