PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Organització i metodologia

Les titulacions universitàries oficials s’estructuren en tres cicles, cadascun dels quals condueix a l’obtenció del títol corresponent: el primer cicle un títol de grau, el segon un títol de màster i el tercer un títol de doctorat

El segon cicle es basa en la formació avançada o especialitzada i permet obtenir el títol de màster. Els màsters s’estructuren en crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits). Abans, un crèdit equivalia a 10 hores de classe, independentment de la quantitat d’hores d’estudi i de feina que calguessin fora de l’aula; ara, els crèdits ECTS permeten tenir en compte i reconèixer tota la feina que fa l’alumnat.

Per tant, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant, incloent-hi les classes lectives, teòriques o pràctiques, l’estudi personal, la participació en seminaris, els treballs, les pràctiques i la preparació i la realització d’exàmens i de proves d’avaluació.

Els programes de màster tenen una càrrega lectiva que comprèn entre un mínim de 60 crèdits ECTS i un màxim de 120 crèdits ECTS. Això equival a una durada entre un i dos cursos acadèmics. Els plans d’estudis d’aquests màsters preveuen una formació teòrica i pràctica que l’estudiant assoleix mitjançant matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i activitats d’avaluació, i que finalitza amb l’elaboració i la defensa pública d’un treball de fi d’estudis, que té entre 6 i 30 crèdits ECTS, segons el màster. En funció de la formació prèvia de l’estudiant, el coordinador del màster pot requerir que cursi complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).

Segons els objectius formatius, un màster universitari pot estar orientat a la capacitació per a la pràctica professional, o bé a la iniciació en recerca, que és el pas previ per accedir al doctorat. També pot tenir especialitats.

Els màsters universitaris poden ser:

 • Gestionats i impartits únicament a la UB.
 • Interuniversitaris, coordinats per la UB i per altres universitats de l’Estat espanyol. Són màsters que tenen un programa conjunt entre dues universitats o més de l’Estat espanyol amb un únic pla d’estudis, en el qual cadascuna de les universitats participants imparteix un nombre concret d’assignatures.
 • Erasmus Mundus, coordinats conjuntament per la UB i per tres universitats de tres països europeus diferents. Preveuen una estada a dues de les tres universitats, com a mínim.

Per accedir a un màster interuniversitari o a un Erasmus Mundus s’han de complir uns requisits que cal consultar a les condicions d’admissió del programa.

Els màsters universitaris són la via natural d’accés al doctorat, que té la finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques de recerca.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

 • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Consell GA
 • Ferrer&Ojeda
 •  
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Barcelona