PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
sóc a > Transparència > Dret d'accés a la informació pública

Dret d'accés a la informació pública

De conformitat amb el que preveu l'article 18 i ss. de la Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l'exercici de les funcions públiques de l'ISGAC, tant en nom propi com en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L'exercici d'aquest dret no resta condicionat a la concurrència d'un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de setze anys.

Per altra part, l'exercici d'aquest dret podrà ser denegat o restringit per les causes expressament previstes a la llei, que es troben descrites a l'article 21 de la mateixa Llei 19/14, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o en cas que la informació que es vol obtenir contempli dades especialment protegides, com ara les relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual, o relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives que no comportin l'amonestació pública de l'infractor.

També es podran inadmetre les sol·licituds d'accés a la informació pública en els supòsits previstos a l'article 29 de la mateixa norma legal (si es demanen notes o esborranys, resums, opinions o documents de treball intern sense rellevància o interès públic, si la informació sol·licitada és en fase d'elaboració i s'ha de fer pública, segons les obligacions de la normativa en matèria de transparència, o si es tracta de consultes jurídiques o peticions d'informes o dictàmens).

Requisits de les sol·licituds; presentació i resolució.

Per poder exercir el seu dret d'accés a la informació pública, la petició es podrà fer per qualsevol mitjà, sempre que permeti la constància de la identitat del sol·licitant, informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d'indicar cap document ni expedient concret, forma o formats en què prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.

En la seva sol·licitud podrà exposar, si així ho considera, els motius que justifiquen l'exercici del dret a accedir a la informació pública, sense que l'absència de motivació pugui ser causa per denegar la seva sol·licitud.

L'ISGAC disposa d'un termini d'un mes, des de l'endemà al de recepció de la seva sol·licitud per resoldre la mateixa.

Si la seva sol·licitud està formulada en termes imprecisos o massa genèrics, contactarem amb vostè per tal de demanar-li que concreti la informació a la qual vol tenir accés, supòsit en què el termini per resoldre la seva petició restarà suspès. En aquesta situació, vostè disposarà d'un termini no inferior a deu dies per concretar la informació sol·licitada. En cas que no es doni compliment a la petició de concreció dins del termini concedit a tal efecte, es considerarà que ha desistit del procediment i es procedirà a l'arxiu del mateix, que no exclourà el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts.

En el cas que la sol·licitud d'informació pública afecti drets o interessos de tercers, i aquests siguin identificables, se'ls ha de donar trasllat de la sol·licitud per fer al·legacions, tràmit que suspèn el termini per resoldre.

Finalment, en el cas que no s'atengui la seva petició d'accés a la informació, li serà notificat expressament resolució motivada, contra la que podrà interposar els recursos corresponents, que seran indicats a la mateixa resolució dictada.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona