PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
sóc a > Transparència > Canal de denúncies

Canal de denúncies

La Fundació Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC) ha adoptat una estratègia per fomentar la cultura ètica i de compliment normatiu, per impulsar la millora contínua en la gestió i organització corporativa, per aplicar mesures de control, detectar, investigar i, si escau, exigir responsabilitats en cas de conductes infractores que afectin a la integritat de l’entitat.

L’actuació de l’ISGAC es regeix per valors com la transparència, integritat institucional, no discriminació, confidencialitat i vocació de servei, que es recullen en el seu Codi ètic. El Patronat de l’ISGAC ha aprovat la política del Sistema de Compliance, que incorpora aquests principis i valors i estableix un sistema de gestió d'obligat compliment per a tots els integrants de la Fundació.

L’ISGAC ha establert un canal ètic o de denúncies intern que permet comunicar qualsevol incompliment de la normativa interna o de la legislació vigent que li és aplicable, així com qualsevol contingència que puguin suposar un risc per a la seva reputació.

El Comitè d’Ètica de l’ISGAC és l’òrgan col·legiat responsable de supervisar la implantació del Sistema de Compliance i de promoure el seu compliment. Gestiona el Canal de denúncies, verifica els requisits d'admissió de les comunicacions i tramita l’oportú expedient per a la comprovació i investigació dels fets, atorgant la deguda protecció a les persones implicades durant aquest procés.

Accés al canal de denúncies de la Fundació Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya: canaldenunciasisgac@gestors.cat

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

  • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
  • Consell GA
  • Ferrer&Ojeda
  •  
  • Universitat Abat Oliba CEU
  • Universitat de Lleida
  • Universitat de Girona
  • Universitat de Barcelona