PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA PROFESSIONALS DEL DRET, L’ECONOMIA I L’EMPRESA
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4
 
 
sóc a > Els Estudis

Admissió i Matrícula

Sol·licitud d'admissió

Per accedir al Màster Universitari en Gestió Administrativa de la UAO CEU s’ha de formalitzar la corresponent Sol·licitud d’Admissió normalitzada des de la pàgina web corporativa de la UAO CEU o de l’ISGAC. El període oficial ordinari de sol·licitud de plaça finalitza al mes de juliol i l’extraordinari al mes de setembre.

El servei d’Informació i Admissions notificarà als candidats l’estat de la seva sol·licitud. No obstant això, és responsabilitat de cada sol·licitant assegurar-se que tots els documents són tramesos amb la suficient antelació.

Perfil de l'alumnat

Els candidats al Màster Universitari en Gestió Administrativa han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó).

Aquest perfil inclou:

 • Llicenciats, diplomats i graduats en l’àmbit de les ciències jurídiques, econòmiques o polítiques (especialitats reconegudes per a l’accés a la professió de Gestor Administratiu) i interessats a desenvolupar o perfeccionar la seva carrera professional en l’àmbit de la Gestió Administrativa i que manifesten una vocació orientada a l’exercici de la professió liberal.
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat de l’homologació dels seus títols, amb comprovació prèvia per la universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.

Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l’àmbit de la gestió administrativa.

Entrevista

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i, com a part del procés, té una entrevista personal amb el candidat, on s’analitza el seu potencial desenvolupament al programa, prestant especial interès a: el lideratge, l’adaptació al canvi, la visió estratègica, la responsabilitat social ètica, l’esperit emprenedor i la vocació per la professió de Gestor Administratiu.

Criteris de selecció

La selecció final dels candidats al Màster Universitari en Gestió Administrativa es realitza sobre la base dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic
 • Experiència professional
 • Altres estudis previs afins al Màster
 • Entrevista personal
 • Qüestionari personal

Període d’admissió

La Comissió d’Admissió pren la decisió final en un termini aproximat de quinze dies, des del moment en què la sol·licitud està completa.

Quan la Comissió d’Admissió admet un candidat, aquest rep una credencial d’admissió acompanyada de les instruccions amb els tràmits a realitzar per formalitzar la matrícula. Els candidats admesos en el període ordinari han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l’abonament de 1.500 €, a compte del seu import total. Aquesta reserva haurà de realitzar-se durant el mes següent a la recepció de la carta o en la data que s’hi indiqui. En cas de no efectuar la reserva en el termini previst, l’ISGAC i la Universitat es reserven el dret d’adjudicar la plaça a altres candidats successius. L’abonament de la reserva fora de termini només s’admet si els estudis sol·licitats disposin de places vacants. Pel que fa als candidats admesos en el període extraordinari hauran d’abonar la totalitat de la matrícula en el termini fixat.

L’admissió al programa només és per al curs acadèmic en què el candidat la sol·licita.

Període de matrícula

La matrícula serveix per formalitzar l’ingrés al programa Màster i per atorgar els drets al títol en la mesura que aquest se superi. El període del procés de matrícula finalitza a l’octubre.

 
ISGAC

Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
Telf. 93 317 06 86 . isgac@isgac.cat

Avís legalPolítica de PrivacitatPolítica de Cookies

Col·laboradors

 • Collegi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
 • Consell GA
 • Ferrer&Ojeda
 •  
 • Universitat Abat Oliba CEU
 • Universitat de Lleida
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Barcelona